Excursie: informatie en uitleg op locatie

Dronebeeld kekerdom
Zicht op Kekerdom vanuit het oosten. foto Marcel Vink

Op donderdag 18 mei wordt een korte excursie georganiseerd naar de plek bij de hoofdgeul, waar de wandelverbinding is gepland (zie ook dit bericht van Staatsbosbeheer). Het initiatief komt van Ewan Lentjes, deelname is gratis.
Samen met Johan Bekhuis zal ik u daar bijpraten over de laatste stand van zaken, en ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk lezers van dit blog zich hierbij aansluiten!

Hieronder leest u de aankondiging:

Waard van Kekerdom
–Maandelijkse Koffiesalon

donderdag 18 mei met Kees Nuijten, Johan Bekhuis en Luc Oteman
,
van 11.00 – 12.30 uur
 


Het is lente, tijd voor een nieuw initiatief. De Koffiesalon treedt naar buiten. Kees Nuijten, Johan Bekhuis en Luc Oteman trakteren ons op een verfrissende

Excursie door de Millingerwaard

Zoals gewoonlijk beginnen we om 11:00 uur in de Waard van Kekerdom. Kees zal tijdens de koffie kort iets toelichten over recente ontwikkelingen van de gebiedsinrichting. Zijn initiatief voor een Brug in de Millingerwaard lijkt tastbaar resultaat op te leveren. Er is sprake van een wandeldam waarmee fervente struiners, naast de gebaande paden, ten minste nog een recreatief tussendoortje kunnen exploreren; en er zijn zelfs plannen in de maak voor een bijzondere kijktoren.
We horen eerst hoe het met de uitvoering en realisatie van de plannen staat. Daarna lopen we een mooi rondje door het gebied om de betreffende locaties te bezoeken en een indruk te krijgen van het werk-in-uitvoering. We hopen op goed weer en Luc neemt de telescoop mee om in te zoomen op de vogels die we onderweg tegenkomen. Mooier kunnen we de dag niet beginnen…

7 maanden per jaar rondwandelen

Drukwerk
In oranje is de nieuw aan te leggen wandelverbinding getekend, zoals die is voorgesteld door Staatsbosbeheer.

Vorige week vrijdag is op een bijeenkomst van wat inmiddels “Expert Groep Millingerwaard” is gaan heten, het voorstel gepresenteerd voor de wandelverbinding. (Zie ook deze link). Die zal in feite de route volgen die afgelopen zomer al mogelijk was gemaakt. Hiermee zal een mooie en afwisselende rondwandeling tot stand komen. De nog te graven hoofdgeul zal volgens het voorstel overgestoken worden met een wandelpad over een gronddam. Die is gemiddeld 7 maanden per jaar beloopbaar, gelet op de waterstanden door het jaar heen. Het wandelpad sluit aan op de zogenaamde “schutdam” die van de Lange Paol af komt. In feite lijkt het erg op de route in het eerder besproken Voorkeurs Alternatief (zie link), die was verdwenen in de uitwerking. Dat was ooit de aanleiding voor dit blog.

Waarom is die periode niet langer dan 7 maanden?
Wel, dan zou de dam verhoogd moeten worden en dat heeft een te grote invloed op het hoogwater in de rivier.

En waarom een dam in plaats van een vlonderbrug?
Bij de berekeningen voor de kosten is rekening gehouden met een betaalbaar beheer voor de komende 50 jaar. En dan zijn er nog de kosten voor de aanleg. Staatsbosbeheer heeft op dit moment geen geld voor deze wens (en evenmin voor de andere wensen, die besproken zijn in de groep). Maar in deze vorm is de wandelverbinding volgens Staatsbosbeheer erg goedkoop en daarmee behoorlijk kansrijk.

In het najaar zal de besluitvorming plaatsvinden over de voorgestelde maatregelen. Dan zal meer duidelijk moeten zijn over de financiën.

Industrieel erfgoed

 

Overkapping

Een industrieel monument op de hoogwatervluchtplaats: voor wie?

Vorig jaar is men begonnen het terrein van de Beijer te saneren. Het terrein wordt moeilijk bereikbaar, het ligt straks namelijk aan het eind van een schiereiland. Het vormt daarom een ideaal rustgebied voor wild. Bovendien wordt het voormalig bedrijfsterrein een hoogwatervluchtplaats waar dieren naar toe kunnen vluchten bij hoog water.

De schoorsteen en de overkapping die er nog staan, restanten van de voormalige steenfabriek, zijn bestempeld als industrieel erfgoed. Maar van de vroegere steenfabriek is eigenlijk alleen de schoorsteen over gebleven. De ovens zijn verdwenen. Dat is erg jammer. De overkapping is bovendien tussentijds opgeknapt met moderne materialen. Niet bepaald een industrieel monument.
Verder blijkt de steenfabriek te zijn omgebouwd tot een open opslagloods, waar wind en elementen vrij spel hebben. Het verval van het dak is overigens al ingezet. Met elke storm brokkelt het verder af.

Overkapping en schade
Industrieel monument? De ovens zijn allemaal verwijderd, van de oude steenfabriek is eigenlijk nauwelijks meer wat over. Een reusachtige, treurige loods, waar het verval al is ingezet.

De afmetingen van de constructie zijn enorm: het hoogwatervrije terrein wordt voor een groot deel in beslag genomen door de treurig stemmende opslagloods. Dus of dat nou zo’n ideaal rustgebied is… En voor de veiligheid van de recreanten zal het op een of andere manier moeten worden afgeschermd.

Ik vraag me af of Staatsbosbeheer er zelf eigenlijk op zit te wachten om hier veel geld in te moeten steken. Want dat gaat tenslotte ten koste van het beheer van de natuur …en van een eventuele brug.
Enkele bewoners uit Kekerdom die hier hun jeugdherinneringen hebben liggen, omdat hun vaders lang geleden in de steenfabriek hebben gewerkt, kijken er nuchter tegenaan. Ja, een of ander monument ter herinnering zou zeker mooi zijn. Dat zou de schoorsteen kunnen zijn. Misschien met een stukje van het dak. Maar die gerenoveerde en weer vervallen, winderige loods roept ook bij hen geen warme gevoelens op.

Benieuwd wat de volgers van dit blog daarvan vinden.

 

Nieuws van Staatsbosbeheer

nieuwsbrieffoto-sbb

Staatsbosbeheer is een nieuwsbrief gestart, waarin de actuele ontwikkelingen rond de herinrichting van de Millingerwaard worden beschreven. Onder het kopje “Kijken naar kansen in de Millingerwaard” vind je het volgende bericht over de door ons bepleite oversteek/brug:

Een route door de stroombaangeul ter hoogte van ‘de Lange Poal’ is verkend. De berekeningen wijzen uit dat het wateropstuwend effect van de maatregelen beperkt is.

De komende tijd worden de kansen in een technisch ontwerp uitgetekend en financieel doorgerekend. Afhankelijk van de haarbaarheid van de maatregelen volgt een afstemmings- en besluittraject met de diverse advies- en stuurgroepen. Indien de uitwerkingen volgens planning verlopen zal uiterlijk in de zomer van 2017 hierover een definitief besluit worden genomen.

Berekeningen wijzen uit dat het wateropstuwend effect van de maatregelen beperkt is

Het volledige bericht is na te lezen op http://millingerwaard.staatsbosbeheer.nl/nieuws/669086.aspx?t=Kijken+naar+kansen+in+de+Millingerwaard

De link naar al het actuele nieuws over de Millingerwaard, zoals bijvoorbeeld de voortgang van het werk op het terrein van de Beijer, vind je onder http://millingerwaard.staatsbosbeheer.nl/nieuws/default.aspx
of ga naar de startpagina http://millingerwaard.staatsbosbeheer.nl/home/default.aspx

 

Knoop doorgehakt in 2017

Drukwerk

Zoals jullie allemaal weten wordt er op dit moment bekeken of de nieuwe voorstellen voor de Millingerwaard alsnog ingepast kunnen worden, zonder noemenswaardig effect op de waterstanden in de rivier. Bij die voorstellen zit uiteraard de door ons gewenste oversteek die een wandelrondje mogelijk moet maken.
Voor zover nu bekend wordt in februari/maart 2017 – dus over 2 a 3 maanden – de uitkomst gepresenteerd. Dan kan dus de knoop worden doorgehakt: komt er een oversteek of niet? Als het zover is, worden jullie uiteraard op de hoogte gebracht.

(Rond-)wandelen in 2017

Het afgelopen jaar heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de aannemers tijdelijke rondwandelingen aangelegd. Ook volgend jaar wil men proberen een tijdelijke rondwandeling te realiseren. Hierover zal worden bericht in dit blog. Want ook als de beslissing voor een oversteek positief mocht uitvallen, zal het nog wel even duren voor zoiets is aangelegd. In de tussentijd kan er dan hopelijk toch een aardig toertje worden gemaakt.

Al met al zal er komende tijd waarschijnlijk weinig nieuws te melden zijn. Daarom wens ik alle lezers van dit blog alvast fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017!

 

Op bezoek bij K3 Delta

k3delta
(foto: K3 Delta)

De brief die door Vitaal Kekerdom (zie vorig bericht) naar verschillende instanties is verstuurd, heeft geleid tot een uitnodiging door K3 Delta. In de brief werd het belang van de Millingerwaard voor onze gemeenschap helder samengevat. Eerder had Staatsbosbeheer via de mail al positief gereageerd op de brief uit Kekerdom.

Bemoedigend gesprek

Het gesprek vond vorige week dinsdag plaats op het hoofdkantoor van K3 Delta te Elst. Uit Kekerdom waren Gaby Haukes, Johan Bekhuis en ikzelf gekomen. Ook de projectmanager voor de Millingerwaard van SBB, dhr. Lei Willems, was aanwezig. Dat dit onderwerp door aannemers wel degelijk serieus wordt genomen, bleek uit het feit dat de directeur van K3 Delta zelf was aangeschoven bij de ‘Millingerwaard-medewerkers’ van het bedrijf. Van de Wetering/Boskalis was helaas verhinderd.
Bij het overleg over onze wens voor een nieuwe wandelverbinding in de Millingerwaard waren de aannemers tot op heden niet rechtstreeks betrokken. Dinsdag bleek dat K3 Delta sympathiek staat tegenover dit initiatief. Die betrokkenheid is zonder meer waardevol. Uiteindelijk is de aannemerscombinatie er namelijk verantwoordelijk voor dat als het werk in de Millingerwaard is afgerond, de inrichting aan de voorwaarden van Rijkswaterstaat voldoet. Vanuit hun expertise en kennis kunnen en willen ze creatief meedenken.

De olifant in de kamer

Maar hoe goed welk overleg dan ook verloopt, steeds staat er een olifant in de kamer: Rijkswaterstaat. Deze keer werd het beestje dan toch wel opgemerkt.
De twee belangrijke zaken die steeds om de hoek komen kijken bij de aanleg van een wandelverbinding zijn – nog eens samengevat – de financiering (zowel aanleg als onderhoud) en de waterveiligheid. De financiering lijkt niet het probleem te zijn. Verschillende instanties en organisaties hebben al te kennen gegeven substantiele bedragen te willen doneren voor de oversteek in de Millingerwaard.

Maar de onzekere factor is nog steeds de waterveiligheid. Rijkswaterstaat, die daarover het laatste woord heeft, is daar zeer strikt in. Spijtig genoeg is RWS niet direct betrokken bij het overleg over de inrichting. Sterker nog, eigenlijk is dat geen goed nieuws.
Afgelopen dinsdag bleek weer eens, zoals we al eerder constateerden (zie De vlonderbrug: goed nieuws), dat zoiets als een vlonderbrug eigenlijk niet in hun rekenmodellen kan worden meegenomen. We hoopten dat ze daarom creatief met deze berekeningen willen omspringen, maar we vrezen nu dat dit niet het geval is. Het lijkt erop dat zo’n brug toch simpelweg als een soort dichte muur in de modellen wordt gestopt. Dat doet natuurlijk geen recht aan de werkelijke situatie. Het rekenmodel lijkt een soort parallelle wereld, die los staat van de nuances in het veld.

Maar toch…

Desondanks mogen we blij zijn dat nu ook de aannemers hun kennis op dat gebied in kunnen brengen. Wie weet, kan dat het verschil maken.

Oproep Vitaal Kekerdom

oproep-logo-vitaal-kekerdom

Sinds dit voorjaar is men druk bezig om alle voorstellen tot ecologische en recreatieve aanpassingen in de Millingerwaard door te rekenen voor wat betreft hun effecten op de waterstanden in de Waal. Dat blijkt een complexe operatie met de nodige haken en ogen. De vervolgbijeenkomst die voor na de zomer was gepland (zie eerder “Brede steun voor wandelverbinding”) zal daarom op een later tijdstip gehouden worden.

Om het belang van de Millingerwaard voor Kekerdom en ook recreanten en natuurliefhebbers in de wijde omgeving nog eens te onderstrepen, heeft het dorpsplatform “Vitaal Kekerdom” zich met een brief gewend tot de aannemerscombinatie en de landelijke organisatie van Staatsbosbeheer. Het dorpsplatform doet daarin kort en kernachtig een dringende oproep zich in te zetten voor de realisatie van een wandelverbinding over de nog te graven stroombaangeul.
Het is ook te hopen dat de gemeente Berg en Dal zich actief in de discussie mengt.

De inhoud van de brief kun je hieronder lezen

Betreft: Oproep voor medewerking aan een Brug in de Millingerwaard

Kekerdom, 13 oktober 2016

Stichting Vitaal Kekerdom is een burgerinitiatief om de leefbaarheid en de saamhorigheid in Kekerdom in stand te houden en waar mogelijk te bevorderen.

Vitaal Kekerdom is zeer enthousiast over het initiatief van dorpsbewoner Kees Nuijten voor het aanleggen van een ‘Brug in de Millingerwaard’ en steunt dit plan van harte. De leefbaarheid van ons kleine dorp wordt grotendeels bepaald door de vrijheid en door de natuur die men ervaart tijdens een wandeling achter de dijk. Het wandelgebied trekt bovendien veel nieuwe inwoners en die zijn hard nodig voor de leefbaarheid in het dorp en voorkomen leegstand en krimp. Naast inwoners van Kekerdom zijn er ook veel recreanten die voor levendigheid zorgen in ons dorp door een bezoek te brengen aan het Wilderniscafé na een lekkere rondwandeling.

De brug zorgt ervoor dat we, in plaats van heen-en-weer lopen, rondjes van verschillende lengtes kunnen wandelen gedurende het hele jaar. Dit maakt dat de Millingerwaard een aantrekkelijk gebied blijft om van de natuur te genieten en dat het ook toegankelijk blijft voor mensen die niet zo ver kunnen lopen. Het is onnodig te melden dat dit gunstig is voor de leefbaarheid in Kekerdom.

Wij hopen met dit schrijven onze steun aan het plan voor een brug in de Millingerwaard te onderstrepen en vragen expliciet om uw medewerking om een brug aan te leggen. We zien een positieve reactie graag tegemoet via vitaalkekerdom@gmail.com.

Gaby Haukes, voorzitter
Linda Kwakkenbos, penningmeester